Либерализация на пазара на ток за небитови потребители

Либерализация на пазара на ток, дава права на потребителите да сменят своя доставчик на енергия, без географското им местоположение да влияе на това. Потребителите продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, към която са присъединени (преносна или разпределителна).

Енергията за свободен пазар, се закупува от търговците по свободно договорени цени или от платформите на Българска независима енергийна борса.

Потребителите сключват договори с търговците за доставка на електроенергия, а от своя страна търговците я закупуват от производителите.

Ежедневно всички пазарни участници известяват Електроенергийния системен оператор (ЕСО) с дневните почасови графици за производство и консумация на ток за следващия ден.

Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство, ЕСО покрива небалансите. Това са разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества. Произхождащите от това разходи се начисляват на съответните пазарни участници под формата на цени за балансираща енергия.

Крие ли риск за потребителя либерализацията на пазара на ток

На свободен пазар на електроенергия, КЕВР не определя цената на електроенергията. Комисията има единствено роля на регулатор, който осъществява контрол над пазарните участници. Тя има правомощията да определя Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), размера на мрежовите такси и цена „Задължения към обществото“.

Либерализация на пазара на ток не носи рискове от допълнителни такси или несигурност за снабдяването. Както и до сега съответното електроразпределително дружество ще продължи да отговаря за поддръжката на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е избраният доставчик на свободен пазар.

Клиентите, които са били длъжни, но не са избрали свой доставчик на електроенергия, са снабдявани от служебен доставчик на географски принцип, т.нар. доставчик от последна инстанция (ДПИ).

Как се определят цените на свободен пазар

В условия на либерализиран пазар, цените се определят от пазара – от търсенето и предлагането. Различни фактори, както и комбинации от тях могат да имат различни ефекти върху пазара.

Едни от най-съществените условия, които повлияват българския пазар са свързани с цените на електроенергията на регионалния пазар (Гърция, Румъния, Унгария). Той от своя страна се влияе от нивата на пазарите в Западна Европа.

Фактори пряко отговорни за промяната в цените на електроенергията на световните пазари, които са относими и за България, са:

Битовите потребители присъединени към мрежа ниско напрежение имат избор на кой пазар да участват – свободен или регулиран.

  • промени в търсенето и предлагането;
  • промени в цените на основните енергийни ресурси (нефт, газ, въглища и др.);
  • цени на въглеродни емисии, метеорологични условия, планирани (ремонти) и извънредни събития (аварии, забрани за внос/износ, фалити);
  • политики в сферата на енергетиката и други.

Основната промяна при излизането на свободен пазар е възможността на клиента да избира своя доставчик (търговец). Той от своя страна отговаря за доставките на електроенергия и може да предоставя допълнителни услуги като избор на тарифи, различни срокове и начини на разплащане, балансиращи услуги, енергийни консултации, анализ, прогнозиране и други.

Ролята на търговците

Търговците на електроенергия осъществяват връзката между различните производители на енергия и крайните клиенти на свободен пазар. Ролята на търговеца е да предложи максимално изгодни финансови условия на своите клиенти, гарантирайки в същото време сигурността и надеждността на доставките.

Към момента в България има десетки активни компании занимаващи се с търговия с електроенергия.

Всеки енергиен консуматор има специфичен профил на потребление, в зависимост от особеностите на неговото производство. Този профил трябва много точно да бъде определен или прогнозиран от търговеца, за да може доставената електроенергия да покрие нуждите на консуматора.

Обикновено портфолиото на търговците включва микс от производители и клиенти, осигурявайки гъвкавост по отношение на доставките и производството. Търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти. Те поемат част от финансовия риск за реализираните небаланси (отклонения между прогноза и реално потребление). Клиентът заплаща реално консумираната от него електрическа енергия, като покрива и разходите за балансиране.

Продажбата на електрическа енергия на крайните клиенти се договаря индивидуално с всеки клиент. Администрирането и управлението на товаровите графици, балансирането, внасянето на мрежови такси, акциз и добавка „Задължения към обществото“ осъществяват от търговците.

Това се отнася и за всякакви административни процедури свързани с търговията с електроенергия. За улеснение на своите клиенти повечето търговци предлагат подготовка и оформление на всички документи за регистрацията на клиента на свободния пазар.

Търговците извършват и анализ на енергийното потребление. Въз основа на него се формират разнообразни енергийни профили, които представляват индивидуални решения спрямо специфичните енергийни нужди на клиента.

Търговците осигуряват и вноса на електроенергия от съседни страни, когато цените на електроенергията извън България са по-ниски. Това способства за предлагането на конкурентни цени на българските потребители.Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.