Като координатор на балансираща група, Ел Екс Корпорейшън изготвя ежедневни почасови прогнози за потреблението на своите клиенти. Целта е чрез прецизно прогнозиране и балансиране да се нетират недостига и излишека формирани от потребителите. Обобщено, по този начин се осъществява баланса на електроенергийната система.

Балансираща група

Всеки обект се присъединява като член на балансираща група, а всяка група има свой координатор. Производството и потреблението в електроенергийната система са в баланс при прецизно прогнозиране от страна на координаторите на балансиращи групи  и с помощта на коректно отношение на участниците в групата. Разликата между прогнозното потребление или производство и отчетеното от измервателните устройства се нарича небаланс. Цената на небалансите е включена в крайната цена, която предлагаме и не се фактурира допълнително. 

Общи принципи за разпределение на небаланси.