Отговори на важни въпроси за всички потребители на електрическа енергия на свободен пазар

Какво е либерализация на пазара и кого засяга?

До този момент повечето потребители в България познават само регулирания пазар на електроенергия. На него цената на електроенергията се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – независим специализиран държавен орган, а доставчиците на електроенергия също са определени от държавата. В процеса на либерализация на пазара на електроенергия потребителите получават възможност да избират своя доставчик. Това води до конкуренция, повишаване качеството на услугите, инвестиции в сектора и ценови ползи за потребителите. 

Всеки клиент/обект, който е на средно напрежение, задължително трябва да бъде на свободен пазар на електроенергия. Съгласно новата регулация, всички стопански обекти, които са присъединени на ниво ниско напрежение, до 1 октомври 2020 г. трябва да си изберат доставчик на електроенергия, в противен случай те остават към електроразпределителното предприятие (ЕРП) по цени, договорени от него.

Клиентите, които до 30 септември 2020 г. включително не са сключили договор с търговец на електрическа енергия, са сключили типов договор с досегашния си доставчик. Типовият договор е със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До сключването на типовия договор досегашният доставчик осигурява доставката на електрическа енергия, при условие, че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката. Такъв типов договор може да бъде сключен максимум за периода до 30.06.2021 г., след което небитовите потребители, които все още не са сключили договор с търговец на електрическа енергия – доставчик на пазара по свободно договорени цени, ще бъдат прехвърлени служебно на ДПИ (Доставчик от последна инстанция).

Либерализацията касае само стопански субекти, които са присъединени на ниво ниско напрежение.

Задължително ли е да сменя доставчика си на ток?

Да, съгласно новите разпоредби, е силно препоръчително да се извърши цялостна либерализация на пазара. Ако обектите не си изберат доставчик, те остават  към съответното ЕРП на цени, договорени от електроразпределителното предприятие (ЕРП).

Физическите лица трябва ли да сменят доставчика си на ток?

Ако са стопански субекти, е препоръчително. За битовите клиенти все още няма императивна регламентация. Тя се предвижда да влезе ефективно в сила до 2025г.

Каква полза имам от смяната на доставчик на ток?

От наша страна ще получите:

 • цялостна грижа по изготвянето и придвижването на документите, свързани с процедурата по преминаване на потребителя на “Свободен пазар”
 • индивидуално отношение и грижа 
 • гъвкави условия на ценообразуване свързани с очакваното потребление

Ще имате реално и ефективно оптимизиране на разходите за ел. енергия. Можете да оптимизирате разхода си с до 20%! 

Как да сменя доставчика си на ток?

 • Клиентът предоставя фактура с обектите, които желае да бъдат регистрирани
 • На база на фактурата търговецът изготвя анализ на потреблението на ел. енергия
 • Търговецът подготвя оферта
 • Клиентът попълва по образец представено от нас пълномощно, като няма нужда то да бъде нотариално заверено
 • Клиентът подписва договор за доставка на ел. енергия
 • „Ел Екс Корпорейшън“ входира необходимите заявления между 1-во и 10-то число на месеца
 • Доставката на ел. енергия винаги започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявленията

Важно! Проверете дали имате просрочени плащания, дори да са минимални, тъй като наличието на такива може да спре процедурата по смяната на доставчика на електроенергия. Фактурите, които не са с настъпил падеж, също е необходимо да бъдат заплатени.

Обявената цена в договора крайна ли е и какво включва моята фактура за електроенергия?

След преминаване към балансиращата група на Ел Екс Корпорейшън Вие ще получавате фактура с няколко компонента:

 • снабдяване – реалното количество ел. енергия в МВтч, което е потребено в съответния месец
 • законоустановени нормативни такси – акциз, задължение към обществото, ДДС, мрежови услуги, които не са включени в посочената цена в договора

Какво е „балансираща група“?

Балансиращата група представлява синтез от различните клиенти в портфолиото на търговеца на електроенергия. Това позволява балансиране на нерегулярния излишък или недостиг на прогнозираното потребление на електроенергия.

Какви са начините на плащане?

Може да платите по най-удобния за Вас начин:

 • По банков път
 • Чрез ePay
 • Най-близката каса на EasyPay

Важно! Когато Ви попитат за клиентски номер е необходимо да кажете ЕИК на Вашата фирма, след което да уточните, че фактурата е издадена от Ел Екс Корпорейшън, а не от ЧЕЗ/ЕНЕРГО-ПРО/EVN.

Кога ще получа първата си фактура от Ел Екс Корпорейшън?

До 14-то число на месеца, предхождащ месеца, от който Ел Екс е станал новият Ви доставчик на ел. енергия.* (*В случай че не е необходимо допълнително прехвърляне на партида на електромер, което отнема повече време.) (Например: подписали сте договор с Ел Екс до 10-то число на м. Януари 2021г. Това означава, че от 1-ви Февруари 2021г. Вашият доставчик на ток ще бъде Ел Екс, а фактура ще получите до 14-то число на м. Март 2021г., тъй като отчетния период е за вече изразходваното потребление. 

Как да сменя титуляра на партидата на електромер?

Ние ще се погрижим за прехвърляне на партидата. Единствено е необходимо да ни предоставите следните документи: 

 • Ако Вие сте наемател: Декларация за съгласие от собственик на обекта, копие от Договор за наем на недвижим имот, копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и Пълномощно от управител на фирмата
 • Ако Вие сте собственик: копие от документ за собственост (Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот) и Пълномощно от управител на фирмата

Мога ли да се откажа от сключения договор, преди той да е изтекъл?

Ако условията по договора не Ви устройват, можете да го прекратите по всяко време с предизвестие от 1 месец, без да дължите неустойки.

Мога ли да получавам по-качествени мрежови услуги, ако избера друг доставчик на електроенергия?

Доставчикът на електроенергия няма влияние върху качеството на доставяните услуги и няма как да осигури различни мрежови параметри, тъй като операторът на електроразпределителната мрежа  остава непроменен и той отговаря за качеството на електрическата енергия. Всички въпроси и сигнали относно качеството на снабдяването с електрическа енергия следва да се отправят към съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени регистрираните обекти.  Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.