Краен срок за избор на доставчик на ток

10 юни 2021г е крайният срок за входиране на документи при избор доставчик на ток за да бъде спазен законовия срок. След 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. За успешно завършване на процеса, те следва да подадат чрез избрания нов доставчик заявление към електроразпределителното предприятие, което ги обслужва, до 10 юни 2021 година. В тази ситуация добрата информираност на потребителите за необходимите стъпки в процеса на либерализация на пазара, условията, които предлагат отделните доставчици, възможностите и рисковете в процеса са от ключово значение за правилен избор и успешно преминаване от регулирания към свободния пазар на електроенергия. 

Министерството на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, предлагат още една възможност на небитовите клиенти да получат отговор на ключови въпроси относно излизането на свободния пазар на електроенергия, преди изтичането на крайния срок за това – 10 юни 2021 г.

Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители?

  • Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление.
  • Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране.
  • Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите.

Какво ще се случи, ако до 10 юни не избрал доставчик и не е подадено заявление за избор на доставчик на свободния пазар на електроенергия, така че след 1 юли 2021 г. вече да бъда снабдяван от него?

Ако до 10 юни 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик и не е подадено заявление за снабдяване с електроенергия на свободния пазар, така че реалните доставки да стартират от 1 юли, електроснабдяването му няма да бъде прекъснато. Той ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. Важно е да се знае, че ролята на доставчика от последна инстанция е да снабдява при инцидентни, извънредни обстоятелства и цените там са значително по-високи.  Пасивното поведение от страна на потребителите в този случай е неприемливо, защото ще доведе до повишаване на сметките им за електроенергия. 

Как да си избера доставчик на електрическа енергия?

  • Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени може да се сключи с всеки търговски субект, който притежава лицензия за извършване на дейността  „търговия с електрическа енергия“.
  • Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
  • Небитовите клиенти, при избора си на доставчик по свободно договорени цени, следва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.
  • Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
  • За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени КЕВР създаде платформа за сравняване на цените на отделните участници и определи правилата за работа с нея. Платформата е достъпна на следния интернет адрес: https://platforma.dker.bg/, както и на http://ofertizatok.bg/.

Какви са рисковете, които могат да възникнат в процеса по либерализация?

  • Риск да не се информирате своевременно за актуалните офертите за доставка на електрическа енергия и да не сключите договор с доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия;
  • Риск да получавате своята електрическа енергия на по-висока цена от доставчик от последна инстанция, ако не сте направили своя избор на търговец на електрическа енергия до 30-ти юни 2021 г. включително, а на практика – до 10 юни 2021 г.

Колко често мога да сменям търговеца си на ток?

Реално можете да сменяте доставчика си всеки месец. Административната процедура за смяна на доставчик на ток започва с подаване на заявление чрез избрания доставчик в електроразпределителното предприятие от 1во до 10то число на всеки месец и важи за следващия календарен месец. Възможно е да имате условия от доставчика си на ток за неустойки при предварително прекратяване на договора Ви за доставка. Ако сте били служебно прехвърлени към доставчик на ток на 1 октомври 2020 г., нямате такива неустойки.

Колко време отнема смяната на доставчик на електроенергия?

Заявления за смяна на доставчик на електроенергия в съответните електроразпределителни предприятия се подават само между 1во и 10то число на месеца и важат за следващия календарен месец. Това означава, че, ако например сключите договор с доставчик на 20ти януари, той от Ваше име (или Вие самите) би могъл да подаде заявлението за смяна на доставчик в периода 1ви-10ти февруари и реално договорът Ви ще важи от 1ви март.

Ако имате непокрити стари задължения, електроразпределителното предприятие е задължено да Ви откаже процедурата по прехвърляне на нов доставчик на електроенергия, докато покриете старите задължения. Ако използваме горния пример, в този случай, ако покриете задълженията си през март, ще можете да се прехвърлите на новия си доставчик през април.

Какво е това СТП – Стандартизиран Товаров Профил?

Пазарът на ток работи на времеви интервали от един час или (в някои случаи) – на петнадесет минути. Когато се използва електромер с почасово отчитане, остойностяването на електроенергията е съгласно почасовото ви потребление. Ако разполагате с електромер, който отчита само месечното количеството електроенергия и инкасатор идва да отчита електромера Ви (голяма част от електромерите в България), тогава не е възможно да се засече кога точно сте консумирали енергията. Заради това са въведени Стандартизираните Товарови Профили. Това са формули, предложени от електроразпределителните предприятия и одобрени от КЕВР, спрямо които месечното ви отчетено количество електроенергия се разпределя в часови интервали.

* Източник: Министерство на енергетиката