Вятърната енергия във водните басейни

Досегашни постижения и мнения

Първата разположена в морето вятърна централа е изградена във Vindeby, недалеч от южното крайбрежие на Дания, през 1991 г. Към онзи момент подобен проект е представлявал синоним на несигурност и съмнения за неговата успеваемост не закъсняват. 30 години по-късно енергията от ветроенергийни паркове в морето е развита, мащабна технология, която осигурява енергия за милиони хора по целия свят. Инсталациите са широко използвани, а едновременно с това разходите за изграждане и поддръжка намаляват постоянно през последните 10 години. Членовете на ЕП подчертават, че разходите за вятърна енергия от разположени в морето инсталации са спаднали драстично през последните две десетилетия (намалявайки с 48% между 2010 г. и 2020 г.). Ветрените съоръжения на територията на водни басейни предоставят конкурентни цени на световния енергиен пазар. Какви мерки трябва да се предприемат и какви са плановете за развитието на този подотрасъл, ще разберете в следващите редове.

Какви са стремежите и плановете за действие на ЕС

От Северно през Балтийско до Средиземно море, от Атлантическия океан до Черно море, както и моретата, заобикалящи най-отдалечените региони на ЕС и отвъдморските страни и територии. Това са територии, с които Европа може да оправдае своята увереност в предимството си, що се отнася до енергията от възобновяеми източници от инсталации в морето. Този потенциал се пренасочва към планове, с които да пребори текущи проблеми. Пример е планът за целите в областта на климата за 2030 г. Планът описва защо и как емисиите на парникови газове следва да бъдат намалени с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата 1990 г.

Тук идва ролята на вятърната енергия в морските пространства. По преценки разрастването на отрасъла като средство за постигане целите на плана ще изисква по-малко от 3 % от европейските акватории и следва да бъде съобразено с целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Производството на енергия от възобновяеми източници в морето е сред възобновяемите технологии с най-голям потенциал за разрастване. По данни текущата инсталирана мощност от ветроенергийни паркове в морето е 12 GW. Целта за достигане на инсталирана мощност от най-малко 60 GW от ветроенергийни паркове в морето и на поне 1 GW  енергия от океана до 2030 г. е реалистична и постижима, съобщават от Европейската комисия.

Целите

Целта за 2050г. е за изграждане  на съответно 300 GW за ветрогенериращи паркове в морето и 40 GW запроизводство на енергия в океана. Целите несъмнено са амбициозни, но са отново подкрепени от наличието и на други природни богатства на територията на Европа. Островите в ЕС имат голям потенциал в областта на морската енергия и могат да играят важна роля в развитието на производството на енергия от инсталации в морето. Те сами по себе си са привлекателна база за тестови проекти и демонстрации за новаторските технологии, свързани с добива на енергия от възобновяеми източници в морето. Инициативата „Чиста енергия за островите в ЕС“ предоставя рамка за дългосрочно сътрудничество за насърчаване на проекти от подобен вид. Фондът за възстановяване NextGenerationEU също се явява допълнителна възможност за мобилизиране на средства в допълнение към частните инвестиции за сектора.

Каква е ситуацията в България

Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства е приет от парламента на първо четене през месец декември 2023г. Сред целите на законопроекта е да бъде насърчено ефективното използване на природните ресурси за производството и потреблението на електрическа енергия в морските пространства, както и създаването на условия тази електрическа енергия да бъде включена в преносната мрежа на страната. Общата нагласа е проектите за вятърни турбини в морето да се развиват в приоритетни и неприоритетни зони.

Проектът включва и още един интересен компонент- компаниите да работят по договори за разлика, като максималната цена няма да може да надхвърля 160 лв./мВтч. Това би се изразявало във фиксиран доход за инвеститорите, но за и възможност за печалби от страна на държавата, ако цената на борсовия ток е по-висока. Финансовите операции ще се случват през фонд “Сигурност на енергийната система” (ФСЕС).

Всичко е добре, докато всъщност не е

По отношение на този проект вече има отзиви от различните институции. ЕСО коментираха необоснованото поставяне на производителите на електрическа енергия в морските пространства в коренно различни търговски условия спрямо останалите, а ФСЕС изявиха мнение относно редица неясноти, които спъват евентуалното гладко изпълнение на проекта, ако той бъде одобрен в бъдеще. В свое становище Министерският съвет изрази мнение, че трябва да има отделен закон за офшорния вятър и че се наблюдават сериозни резерви по отношение на зоните за изграждане на нови ВЕИ.

Опасения за безопасността на флората и фауната в териториите, използвани за развитие на отрасъла, не закъсняват. “Това създава риск от увреждане на околната среда, предпоставки за проблеми с корабоплаването, туризма и др.”, пишат в своето становище от правителството. Известно е за Турция и Румъния, че също планират изграждането на офшорни вятърни централи, а в моретата около Европа вече има изградени такива мощности. Това сочи за известна осведоменост по отношение на начините за елиминирането на опасности, свързани с развитието на останалите сектори, както и запазването на баланса в биоразнообразието. Членовете на Европейския съвет предупреждават също, че е от решаващо значение да се проектира, развива и внедрява енергията от възобновяеми източници в морето по начин, който позволява материалите да бъдат рециклирани.

Лидерите в подсектора

ЕС е световен лидер в областта на технологиите и промишлените отрасли за производство на енергия от възобновяеми източници в морето. Пазарът на вятърна енергия от разположени в морето паркове в ЕС-27 представлява 42 % (12 GW) от световния пазар от гледна точка на общата инсталирана мощност. Следващите в класацията са Обединеното кралство (9,7 GW) и Китай (6,8 GW). Европейските дружества са сред основните оператори на световния пазар на енергия от ветроенергийни паркове в морето. Те обаче са изправени пред нарастваща конкуренция от страна на азиатски предприятия.

По отношение на океанската енергия, знаем, че те са относително стабилни и предвидими и могат да допълват вятърната и слънчевата фотоволтаична енергия. Към момента не се наблюдава превес на конкретна технология за океанска енергия. Секторът все още изпитва затруднения да създаде пазар в ЕС въпреки напредъка в разработките и демонстрациите.

Какво трябва да се подобри

За да ускорят темповете, ЕС и държавите членки имат нужда от дългосрочна рамка за бизнеса и инвеститорите. Тя трябва да насърчава доброто успоредно съществуване между инсталациите в морето и останалите начини, по които се използва морското пространство. За да реализира разширяването на мащаба и да достигне 300/ 40 GW енергия от възобновяеми източници в морето/ океана, веригата на доставки на енергия от възобновяеми източници в морето трябва да бъде в състояние да увеличи капацитета си и да поддържа по-висока скорост на инсталиране.

Симбиозата между съхранената морска екосистема и развитието на отрасъла трябва да остане сред най-ключовите цели. Предизвикателства възникват и по отношение на работната сила, уменията и наличието им на необходимите места. Всеки морски басейн в Европа е различен и има различен потенциал поради специфичните геоложки условия и конкретния етап от разработването на производството на енергия от възобновяеми източници в морето. Това повдига въпроса за нуждата от допълнителни проучвания. Те трябва да гарантират максимални резултати чрез приоритизиране на различията на европейските морски пространства и внимание към всеки детайл.

Прогнозите за бъдещето 

Kъм сегашния момент в европейски води функционират големи проекти от търговски мащаб за прикрепени към дъното вятърни турбини. Други технологии обаче започват да напредват в етапите на своето развитие. В някои държави членки се обявяват големи проекти за плаващи ветроенергийни паркове. Океанската енергия достига равнища, които я правят привлекателна за бъдещи приложения. Очаква се до 2024 г. да влязат в експлоатация плаващи в морето вятърни турбини с мощност от 150 MW. Налице е потенциал за постигане на усреднени разходи за производство на енергия в размер на по-малко от 100 EUR/MWh през 2030 г., ако се внедрят големи мощности. На преден план следва да останат стремежите за запазването на флората и фауната в прилежащите морски територии. На фокус е и предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за засегнатите от тези процеси индустрии.

El Ex Corporation е лицензиран търговец на енергия с дълги години опит и изградена стабилност в сектора на електроенергетиката. Сред основните ни цели е да ви предоставим нужната експертиза и информираност във всеки един момент. Вижте как екипът ни може да ви съдейства тук.

2 коментара за “Вятърната енергия във водните басейни

  1. Георги Николов Отговор

    Много хубава статия сте написали, поздравления ! Дано повече хора я прочетат с разум. За съжаление от започването на дискусията свързана със закона започна и в момента се провежда целенасочена пропагандна кампания против вятърната енергетика изобщо. Хубавата новина е че тези които провеждат кампанията са се фокусирали върху грешни и напълно оборими “факти” в целта си да покажат вяец в негативен образ. Въпреки това, проблеми и трудности при монтирането и експлоатацията на ветрогенератори в Черно море би имало, но те са от чисто техническо естество и са свързани с по-скъпи инжерни решения. Което пък от своя страна поставя въпрос до колко една подобна инвестиция би била рентабилна при цена от 160 лв./мВтч. Иска ми се дискусията да върви в такава насока, а именно какви биха били инженерни и експлоатацияонни проблеми и колко по-скъпо биха стрували и как да се преодолеят. Та проблемите не са нито за птиците, нито за рибите или пък за рибарите или екологията. Проблемите са съвсем на друго място.

  2. Pingback: Българската енергийна равносметка за месец февруари | Ел Екс Корпорейшън

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.