Промени в методиката за изчисляване на цените на балансиращата енергия

От 1 май влезе в сила нова методика за изчисляване на цените на балансиращата енергия. Тази промяна беше основна част от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – приети на 11.04.2023 г. с решение на КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) и след това обнародвани в Държавен вестник.

Приет е законопроект за изменение и допълнение на ЗЕВИ

На 31.05.2023 г., на първо четене в Народното събрание, със 142 гласа “За” беше приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Това стана две седмици след като той беше приет на заседанието на Комисията по енергетика.

Гърция става пример за подражание в стремежите си за енергийна трансформация

Държавата планира окончателно да обърне гръб на потреблението на невъзобновяеми енергийни източници и да приветства по-зелено и по-добро бъдеще. Очаква се промяната да засегне и съседни държави. В последните години …

Завърши специализирано обучение за техници в областта на възобновяемите енергийни източници с участието на El Ex Corporation

Завърши първото обучение за професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации” със специалност “Възобновяеми енергийни източници”, организирано от El Ex Corporation и СПГЕ “Джон Атанасов”. Курсът беше с фокус върху …

БНЕБ започва организирането на пазар на гаранции за произход

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) стартира организирането на пазар на гаранциите за произход на произведената електроенергия, след като в извънреден брой на Държавен вестник от 02.02.2023 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Краен срок за избор на доставчик на ток

10 юни 2021г е последната възможна дата за входиране на документи от избран доставчик на ток за да бъде спазен законовия срок. След 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия.

Цена на електроенергията на свободния пазар

Фиксирана или динамична Понастоящем на свободния пазар на електроенергия в България наблюдаваме предлагане на различни оферти и тарифи на снабдяване. Налице са както оферти с фиксирана цена на електроенергията за …