Публична консултация с фокус върху климата бе открита от Европейската комисия

Търси се мнението на обществото относно иновативни подходи и цели в областта на климата и природосъобразния начин на живот.

През март месец, 2023г. Европейският съюз постигна споразумение за дял на възобновяемите източници от 45% (42,5% дял на ВЕИ и 2,5% допълнителна индикативна цел). Сега, чрез създаването на електронната платформа, достъпна за всеки, Европейската комисия осигурява богат идеен източник, който да определи цел на климата за 2040г, поставяща ЕС окончателно на пътя на въглеродно неутралното бъдеще.

Какви са целите?

  • Нетно намаляване на емисиите от поне 90 процента до 2040 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.)
  • Стабилни, актуални, издръжливи на измененията на климата икономики и общества
  • Поддържане на бюджета на ЕС за емисии на парникови газове в диапазон от 11 до 14 гигатона CO2-еквивалент между 2030 г. и 2050 г
  • Европа би могла да бъде първия континент, който ще бъде изцяло независим от енергията на невъзобновяеми източници

За да постигне тези амбициозни цели, ще трябва да се увеличат слънчевите фотоволтаици, енергията от водородни и вятърни източници, както и технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Технологиите за отстраняване на въглерода се превръщат в противоречива тема, която разделя учени и политици и чиито рискове и предизвикателства ще претърпяват по-подробно анализиране в близкото бъдеще.

Какво всъщност означава „въглеродно неутрално” извън позитивните нагласи и заучените фрази

Ключовото в идеите за екосъобразно съществуване е постигането на по-малко производство и повече абсорбиране на въглероден диоксид. Европейският съюз насочва вниманието си към индустрии и предприятия, чието производство е пряко свързано с генериране на въглеродни емисии. Правейки алтернативите по-привлекателни и лесно достижими, ЕСочаква повече компании да ориентират работните си цикли около по-щадящи околната среда методи. При наличието на възможно най-малко парникови газове, тяхното естествено абсорбиране от природата би било много по-бързо и с много по-нищожен и вреден ефект върху екосистемите.

Повече действия – повече сигурност

От години насам страните от ЕС предприемат редица действия, за да ускорят процесите на нужната и дългоочаквана промяна. През 2015г. бе подписано Парижкото споразумение, което разкри нови идейни хоризонти в областта на климата. То влезе в сила на 4 ноември 2016 г., когато беше изпълнено условието да бъде одобрено от поне 55 страни, което ги прави отговорни за най-малко 55% от общите емисии на парникови газове. Всички държави от ЕС потвърдиха участието си. Силната ангажираност относно прилагането на целите, описани в споразумението, дава предпоставки за сигурност и положителни нагласи в обществото. Европа се развива като една амбициозна и водеща сила в борбата с климатичните проблеми.

Споразумението е своеобразен план за оптимално ограничаване на глобалното затопляне. Основните му компоненти са :

  • Дългосрочна цел – ограничаването на покачването на глобалната средна температура под 2 градуса и евентуалното свеждане на 1,5 градуса
  • Принос държавите представят цялостни национални планове, които таргетират индивидуалните проблеми на всяка държава и начините за тяхното преодоляване
  • Солидарност – развитите държави поставят сред своите основни цели да отделят средства, за да може всички държави да разполагат с бюджети, които да финансират целите им в борбата с последиците от вредните емисии
  • Прозрачност – сред договорените елементи се нарежда и взаимното отчитане, за да има постоянен надзор над процесите и техните резултати

Европейският съюз като част от цялото

ЕС е страна по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която е основното международно споразумение за действия в областта на климата. РКООНИК е една от трите конвенции, приети на срещата на върха за Земята в Рио през 1992 г., на която международната общност призна необходимостта от колективни действия, за да се защитят хората и околната среда и да се ограничат емисиите на парникови газове, информира www.consilium.europa.eu. На международните ежегодни форуми, на които се отчитат постигнати резултати и се дискутират стратегии, ЕС се представлява от председателството на Съвета и Европейската комисия.

Казусите, свързани със световната климатична обстановка, ще вълнуват обществото ни още дълги години

Проектите и целите, коитоЕС поставя са с продължителност, обхваща близките 10, дори 20 години. Създадената платформа от Европейската комисия предоставя възможност за изразяването на лични гледни точки и перспективи, които ще бъдат отправна точка за редица бъдещи дискусии.

Защо мнението ви е важно?

Чрез проведената публична консултация могат да бъдат очертани идеи и проекти и в други области, които са ключови за обществото в момента. Нивото на осведоменост и нуждата от допълнителни информационни кампании и обучения също могат да бъдат анализирани посредством този проект.

Първи отзиви

Страни като Белгия, Финландия и Малта изразиха своите мнения и впечатления. Сред тях се нареждат теми като отразяването на разликите между редуцирането на вредните газове и премахването на въглеродния отпечатък , приоритизирането на целите за 2030г. пред тези за 2040г, допълнително финансиране и др.

Вече 10 години El Ex Corporation създава устойчиви бизнес партньорства. Доставяме електроенергия както за малкия и средния бизнес, така и за индустрията в страната. Индивидуалната грижа, внимание и обслужване на клиентите са приоритет  за нас. Вижте как екипът може да ви бъде полезен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.