Пазарният модел и правилата за търговия изискват от участниците на пазара почасово планиране и ежедневно заявяване на количества енергия за всяко следващо денонощие.

Ел Екс Корпорейшън АД изготвя от името на клиентите прогнозни дневни почасови товарови графици за всеки един клиент и отговаря за обезпечаването на техните небаланси, формирани за срока на договора. Дневният график е обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

  • Ел Екс Корпорейшън АД изпраща дневните почасови графици за доставка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД), в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 
  • Ел Екс Корпорейшън АД своевремено администрира графиците и обмена на информация с ЕСО ЕАД. 
  • Ел Екс Корпорейшън АД като координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи,  балансира количествата нетна електрическа енергия.