Промени в методиката за изчисляване на цените на балансиращата енергия

От 1 май влезе в сила нова методика за изчисляване на цените на балансиращата енергия. Тази промяна беше основна част от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) – приети на 11.04.2023 г. с решение на КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) и след това обнародвани в Държавен вестник.

Пълния текст на въведените промени можете да прочетете в изданието на Държавен вестник, публикувано на 21.04.2023 г.

Промените в методиката ще се отразят както на ценообразуването за стопанските потребители, така и на балансирането на всички ВЕИ производители.

Каква е целта на въвеждането на нова методика?

Целта на тези промени е да се създадат ясни и прозрачни правила за цените на небалансите, а също и да се постигне по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между участниците на пазара на електрическа енергия в България. Това би трябвало да доведе до по-висока ефективност на балансиращите групи и да се отрази върху разходите за енергийни доставки. Действителните резултати от промените ще станат ясни едва след като пазарните участници се адаптират към новите правила. Очакваният срок за адаптация е не по-кратък от 3 месеца, а най-вероятно обективна картина от промените ще има в средата на август 2023. 

Още на общественото обсъждане, проведено на 08.03.2023 г., заинтересованите страни заявиха принципно съгласие с тези промени, а КЕВР настояваше новата методика да бъде приета максимално бързо. Браншовите организации за пореден път поставиха въпроса за прозрачното управление на балансиращите мощности и формиране на цени на балансираща енергия, но както е обичайно в последните години, всички тези промени останаха на ниво пожелания и обещания за бъдеще време.

Прави впечетление, че промените в методиката не са съпроводени с необходимите неотложни промени в работата на преносния оператор, което поставя координаторите на балансиращи групи в ситуация на неизвестност относно текущото състояние на балансиращия пазар. Нещо повече, в брой 50 на Държавен вестник от 9.06.2023 бяха публикувани изменения в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Според измененията, в новосъздадения чл.41а допълнително се въвеждат рестрикции в работата на координаторите на балансиращи групи, а според новосъздадения текст се вменяват правомощия на ЕСО ЕАД по своя преценка временно да отстранява търговски участници от пазарен сегмент „В рамките на деня“ или „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД. Това предложение не беше представено в неговата конкретика по време на Общественото обсъждане от страна на ЕСО ЕАД. Критериите за отстраняване не са изчистени, не са пропорционални на действията и се дава възможност за субективна оценка от страна на ЕСО ЕАД. В този си вид, предложеният механизъм единствено би бил в противоречие с принципите на свободна търговия и може да засегне хипотези, в които няма каквито и да е преднамерени действия от страна на търговските участници.

Приетият от КЕВР нов механизъм няма да намали риска за сигурността на електроенергийната система, защото казусите ще бъдат разглеждани постфактум.

Какви по-точно са промените в изчисляването на цените?

С новата методика се създава механизъм за изчисляването на разходите за балансиране във всеки период на сетълмент, а също и за всеки статус на регулиране, позиция на небаланс и посока на плащане. Методиката се базира на извършени симулации след въвеждането на 15-минутния период на сетълмент, като за симулациите са използвани реални данни от пазара на електроенергия, които са отчитани в периода 01.10.2022 – 31.12.2022 г..

Досега отделни участници можеха да се възползват от недостатъците при изчисляването на цените – например, като умишлено избират да са в недостиг или излишък, вместо максимално точно да прогнозират баланса на групата, в която членуват. С новата методика такива практики вече са невъзможни. Прочетете повече за мотивите за промените в сайта на Комисията.

Ето най-важните промени в методиката на ценообразуване:

  • Въвежда се единна средна цена за балансиране, която ще се използва в два особени случая: когато не са активирани балансиращи мощности (статус на регулиране 0 от таблицата по-долу) или когато са активирани само в една посока (само за регулиране на цената нагоре или само за регулирането ѝ надолу – в два от случаите на статус на регулиране 2 от таблицата по-долу).
  • Когато в един период на сетълмент се използват едновременно източници за регулиране на цената нагоре и надолу, се използват две отделни цени за балансиране – за излишъка и за недостига.

По-долу ви представяме подробната схема за изчисляването на цените на небаланса, публикувана в Държавен вестник:

Значение на съкращенията:

  • КБГ – координатор на балансираща група
  • НПО – независим преносен оператор
  • ЦЕср – единната средна цена за балансиране
  • ЦЕМs – маргинална цена за регулиране нагоре
  • ЦЕМs+ – маргинална цена за регулиране надолу

Ролята на координатора е ключова за всяка балансираща група, защото той поема отговорността за балансирането на финансовите разходи на всички нейни членове.

El Ex Corporation е координатор на стандартна балансираща група и пълноправен член на АПСТЕ (Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия). Ако търсите надежден партньор на свободния пазар на електроенергия в България, можете да разчитате на нас. Научете повече за услугите, които предлагаме.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.