Приет е законопроект за изменение и допълнение на ЗЕВИ

На 31.05.2023 г., на първо четене в Народното събрание, със 142 гласа “За” беше приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Това стана две седмици след като той беше приет на заседанието на Комисията по енергетика.

Законопроектът беше внесен от Министерски съвет на 13.04.2023 г. и представлява по-подробна версия на проекта, обсъждан преди разпускането на предния парламент.

Прочетете пълния текст на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕВИ в страницата на Народното събрание.

Какви са основните цели на промените?

Законопроектът е поредната стъпка към насърчаването на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в България.

Предложените изменения в ЗЕВИ са с оглед постигането на поставената национална цел за най-малко 27.09% дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на страната ни до края на 2030 г. Промените са мотивирани и от законодателната инициатива на Европейския съюз “Чиста енергия за всички европейци”, според която държавите членки трябва колективно да осигурят поне 32% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на ЕС до 2030 г.

Източник: Мотивите към внесения законопроект.

Кои са ключовите промени?

В ЗЕВИ са предвидени много промени, които засягат както търговците, така и крайните потребители.

Тези изменения, които рефлектират върху производителите на енергия от ВЕИ, основно предвиждат административни улеснения за тях:

  • Разработване на план, в който ще се определят зони за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. В тези зони се предвижда ускорен процес на издаване на всички необходими административни разрешения: за изграждането, реконструкцията и въвеждането в експлоатация на обектите за производство на енергия от ВЕИ и на съоръженията за присъединяването им към електропреносната или електроразпределителната мрежа.
  • Предвижда се и активно включване на центровете за административно обслужване към общините в процеса по предоставяне на административни услуги – за да се улесни максимално издаването на разрешителни за изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръженията за производство на енергия от ВЕИ и съоръженията за присъединяване към мрежата.
  • Облекчени са процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към мрежата.
  • Съкратени са сроковете за издаване на становище за присъединяване и сроковете по договорите за присъединяване.
  • Отпада изискването за сключване на предварителен договор за присъединяване.

Ключовите промени бяха представени на заседанието на Комисията по енергетика. В страницата можете да видите и видео от заседанието.

Какво предстои за производителите и търговците на енергия от ВЕИ?

Важно е да се спомене, че на заседанието на Комисията по енергетика се отбеляза, че има получени отрицателни становища за законопроекта, както и нужда от други необходими промени – и по всяка вероятност ще се сформира работна група, която да финализира текстовете на закона.

Срокът за поправки беше удължен от стандартните 7 дни на 28 дни. Това означава, че резултат от измененията ще има след месец. Тогава се очаква и тези промени да се отразят ценово върху производителите и крайните потребители.

Ако произвеждате електроенергия от възобновяеми енергийни източници или планирате такава инвестиция, El Ex Corporation ще бъде вашият надежден партньор на свободния пазар. Освен с представителство пред БНЕБ, ние ще ви съдействаме и за осъществяването на връзката с крайните потребители, за прогнозиране и балансиране на производството ви и при всякакви възникнали казуси. Научете повече за услугите на El Ex Corporation.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да получавате актуална информация за пазара, преференциални цени и оферти.