Настоящият документ установява правилата, които „Ел Екс корпорейшън“ АД, прилага спрямо Клиентите на услугите, които предлага като, но не само следното:

 • Продажба на електрическа енергия;
 • Поемане на отговорността за балансиране на обекти на крайни клиенти;
 • Покупка на електрическа енергия от производители;
 • Покупко-продажба на електрическа енергия по двустранни договори;

Чл. 1. (1) „Ел Екс корпорейшън“ АД събира и обработва личните данни на Клиентите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Клиента;
 • Изпълнение на задълженията на „Ел Екс корпорейшън“ АД към Клиентите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от „Ел Екс корпорейшън“ АД, Клиентите изрично се съгласяват, че „Ел Екс корпорейшън“ АД има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите или сключването на договора.

(3) „Ел Екс корпорейшън“ АД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни

Чл. 2. (1) „Ел Екс корпорейшън“ АД събира и обработва личните данни, предоставени от Клиентите за целите на предоставяне на Услугите по договора с Клиентите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Клиента и трети лица;

(2) „Ел Екс корпорейшън“ АДследва следните принципи при обработката на личните данни на Клиентите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Клиентите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) „Ел Екс корпорейшън“ АД не събира и не обработва лични данни, а Клиентите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, „Ел Екс корпорейшън“ АД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Клиентите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на „Ел Екс корпорейшън“ АД.

(3) Клиентите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на „Ел Екс корпорейшън“ АД.

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Клиента, за който се отнасят „Ел Екс корпорейшън“ АД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. „Ел Екс корпорейшън“ АДпредоставя на Клиентите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

Чл. 7. „Ел Екс корпорейшън“ АД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. „Ел Екс корпорейшън“ АД предоставя на държавни органи лични данни на Клиентите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Клиентите, „Ел Екс корпорейшън“ АДунищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Клиентите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Ел Екс корпорейшън“ АД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) „Ел Екс корпорейшън“ АД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Ел Екс корпорейшън“ АД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от „Ел Екс корпорейшън“ АД има право по всяко време да поиска от „Ел Екс корпорейшън“ АД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до „Ел Екс корпорейшън“ АД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. (1) „Ел Екс корпорейшън“ АД се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от „Ел Екс корпорейшън“ АД до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на „Ел Екс корпорейшън“ АД.

(3) „Ел Екс корпорейшън“ АД уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от „Ел Екс корпорейшън“ АД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на „Ел Екс корпорейшън“ АД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред „Ел Екс корпорейшън“ АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че „Ел Екс корпорейшън“ АД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които „Ел Екс корпорейшън“ АД предлага чрез уебсайта си.

(2) „Ел Екс корпорейшън“ АД осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до „Ел Екс корпорейшън“ АД и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, „Ел Екс корпорейшън“ АД има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница „Ел Екс корпорейшън“ АД в Интернет.

(4) „Ел Екс корпорейшън“ АД не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.