Настоящите общи принципи за разпределяне на небалансите в комбинираните балансиращи групи на  ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД са изготвени на основание чл. 58, ал. 1, т. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за енергетиката (ЗЕ) на Република България.

Основни понятия

„ПТЕЕ” – Правила за търговия с електрическа енергия

„ЕСО” – Електроенергиен системен оператор ЕАД

Стандартна балансираща група – включва регистрирани търговци, производители, потребители, представлявани и администрирани от координатор, който сключва договор с независимия преносен оператор.

Комбинирана балансираща група – включва производители на електрическа енергия от ВЕИ и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Координатор на стандартна и комбинирани балансиращи група е ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД и съгласно чл. 57, ал. 1 от ПТЕЕ поема отговорността за балансирането на собствените си обекти и обектите на членовете. В нея могат да участват производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлина и електрическа енергия.

Член на балансираща група  е:

  •  потребител на електрическа енергия, който е подписал договор с координатора за участие в балансираща група.
  • Производител на електрическа енергия от ВЕИ и/или високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия.

Договор  за участие в балансираща група съгласно чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, сключен между координатора и член на балансираща група.

Небаланси –  отклоненията между утвърдения график и агрегираните измерени стойности на членовете на балансиращата група, отнесени към Координатора на балансиращата група и се изчисляват за всеки период на сетълмент (1 час).

Разпределяне на небалансите

Всеки член на балансиращите групи договаря индивидуално всички условия по договора за участие в стандартната или комбинирана балансиращи групи.

1. ЕСО определя небалансите на Координатора, съгласно чл. 176 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

2. ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД, Координатор на стандартна и комбинирани балансиращи групи, извършва разпределяне на небалансите между преките членове (членовете) на балансиращите групи за всеки период на сетълмент (1 час).

3. Координаторът извършва разпределянето на небалансите между членовете като се основава на принципите за равнопоставеност между участниците, пропорционално разпределение според обема потребление на отделните членове в стандартната и комбинирана балансиращи групи, прозрачност и достъпност.

4. ЕСО изготвя отделно за всеки календарен ден почасово дневно извлечение за сетълмент на небаланси и определя нетната стойност на дневния сетълмент. ЕСО изпраща на Координатора месечно извлечение за сетълмент на небаланси, което включва агрегираните стойности от дневния сетълмент за периода, общо за Координатора и за преките членове на групата поотделно.

5. Координаторът изготвя и изпраща на членовете на балансиращите групи за всеки календарен ден почасоводневно извлечение за сетълмент.

  • Разпределяне на небалансите чрез изцяло прехвърляне на отговорността за балансиране от член на групата към координатора.
  • Разпределяне на небалансите според цена за недостиг и цена за излишък определена за всеки час според количеството небаланси за съответния час.
  • Разпределяне на небалансите според фиксирана цена за недостиг и цена за излишък еднаква за целия период според пропорционалното участие в общия небаланс. Цените се договорят индивидуално между координатора и член на групата в договора за участие в балансиращата група.