Активната електрическа енергия е единственият компонент от фактурата, който подлежи на договоряне и клиента може да получи индивидуални условия за него. Всички останали цени като мрежови услуги, задължения към обществото и акциз се определят с решение на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране.)

Количествата активна и реактивна електрическа енергия във всяко място на измерване се отчитат едновременно през периоди, определени в договора за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени или съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, когато сделките с електрическа енергия са по свободно договорени цени. Общественият доставчик предоставя информация на оператора на електроенергийната система за периодите на отчитане, определени в договорите за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени.

Какво представлява реактивната енергия?

При нисък фактор на мощността и състоянието, при което енергията на генераторите създава магнитни или електрически полета в реактивните наречени още консервативни елементи като бобини, ел. двигатели и кондензатори. В тези елементи част от енергията се колебае двупосочно между тях и при нисък фактор на мощността, това води до увеличаване на загубите в електроразпределителните системи.