Процедура по избор на доставчик на електрическа енергия и преминаване на свободен пазар

За всички свои клиенти “Ел Екс корпорейшън” АД осигурява безплатно услугата “Попълване и придвижване на документи за преминаване на свободен пазар на електрическа енергия”. Необходимо условие е потребителят да има сключен договор с “Ел Екс корпорейшън” АД. Услугата пести време и енергия, освобождава потребителя от ангажиментите по изготвяне, входиране на документи и проследяване на резултатите от процедурата, както и минимизира възможността потребителя да получи отказ на формално основание от страна на разпределителното дружество.

Ето и самата процедура:

Процедурата се извършва както при първа, така и при последваща смяна на доставчика на електрическа енергия. Администрира се от крайните снабдители и се изпълнява съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.)

Клиенти с обекти, за които на свободния пазар се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП), задължително сключват договор за комбинирани услуги с избрания от тях търговец на електрическа енергия (чл. 20 от ПТЕЕ). По силата на този договор клиентът заплаща на доставчика си както потребената от него електрическа енергия, така и мрежовите услуги (достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа). На свой ред, въз основа на сключен рамков договор, търговецът на електрическа енергия заплаща на мрежовия оператор дължимата от клиента сума за мрежови услуги.

Процедурата за смяна на доставчик се инициира от крайния клиент чрез избрания от него доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група,  който декларира, че има сключен договор с клиента.

Смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Заявление се подава единствено от търговци на електрическа енергия чрез електронна платформата „Смяна на доставчик“ между 1-во и 10-число на месеца, предхождащ промяната. В случай че 10-то число съвпада с почивен или празничен неработен ден, заявления се приемат и през първия работен ден след това.

Когато клиент, за чийто обект се прилага СТП, се регистрира за пръв път на пазара по свободно договорени цени, е необходимо да  се сключи договор за предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа между клиента и разпределителното дружество. Договорът се подписва в хода на процедурата по смяна на доставчик. Клиентът следва да упълномощи избрания от него доставчик с нотариално заверено пълномощно, ако желае последният да го представлява при подписване на договора. В случай че клиентът желае лично да сключи договора за достъп  до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, то е необходимо да посети център за обслужване на клиенти на съответния мрежови оператор.

Необходими условия, за да се стартира процедурата:

 • Сключен договор за комбинирани услуги с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща енергия;
 • Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;
 • Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия;

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя – доставчик на електрическа енергия:

 • Заявление за смяна на доставчик на клиент със СТП
  Заявлението е по образец на и в него се съдържа минимум следната информация: За крайния клиент: три имена/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка.За обектите на крайния клиент: клиентски номер, абонатен номер/ИТН, идентификационен код на всеки обект, населено място, конкретен тип СТП от легендата на мрежовия оператор.
  Важно!!!
  Причисляването на конкретен тип СТП към обект на клиент следва да съответства на типа клиент и на характера на потребление на електрическа енергия в обекта. Според дефинициите за „битов клиент“ и „небитов клиент“, посочени в допълнителните разпоредби на ЗЕ, единият ползва енергията за битови нужди, а другият – за небитови такива.
 • Декларация от новия Доставчик на електрическа енергия/Координатор на балансираща група за сключен Договор за комбинирани услуги.
 • Заявление за електронна фактура за клиенти В заявлението задължително се посочва електронен адрес на клиента, необходим в случай че се наложи изпращане на електронни фактури за мрежови услуги директно към клиента и за електронна комуникация.
 • Декларация за съгласие от собственика на обекта. Попълва се, когато като титуляр-ползвател на обекта ще бъде лице, различно от собственика на обекта (напр. наемател). Подписва се на място при подаване на документите в Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или се представя нотариално заверена.
 • Нотариално заверено пълномощно от клиента за представителство при сключване на договор за достъп и пренос с мрежовия оператор.

При липса на сключен рамков договор между избрания доставчик на електрическа енергия и разпределителното дружество, както и в случай че за един и същ обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ промяната, процедурата по смяна на доставчика се прекратява, за което мрежовият оператор уведомява заявителя.

При установени непълноти или неточности в предоставената информация, мрежовият оператор информира заявителя на посочения от него електронен адрес (e-mail) и му дава срок до 3 (три) работни дни за отстраняването им. В случай че непълнотите/неточностите не бъдат отстранени в указания срок, процедурата се прекратява.

В случай че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 (три) работни дни мрежовият оператор изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.

Настоящият и новият доставчик на електрическа енергия в срок до 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението, имат право да направят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че в указания срок не постъпи мотивирано възражение, смяната се счита за потвърдена.

 • В случай на постъпило възражение в срок от 1 (един) работен ден мрежовият оператор информира заявителя.
 • Ако в срок от 1 (един) работен ден заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.

В случай че не е постъпило възражение или причините за него са отстранени, мрежовият оператор регистрира смяната на доставчика до 3 (три) работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, мрежовият оператор предоставя следната информация:

 • На настоящия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група – за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
 • На новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група – за присъединяването на клиента към неговата група.
 • На Електроенергийния системен оператор – агрегирана информация по доставчици за броя на обектите за всеки профил.